När kan man ångra ett köp på internet?

I distansavtalslagen (Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler), hittar vi regler om ångerrätt. Lagen gäller endast vid konsumentköp. För företag finns ingen i lag bestämd ångerrätt.

Ångerrätten innebär att en konsument kan frånträda ett avtal genom att sända ett meddelande till näringsidkaren att hen vill ångra sig. Meddelandet ska skickas inom 14 dagar från det att konsumenten fått varan i sin besittning. Rent rättstekniskt innebär ångerrätten i sig att konsumenten blir bunden av sin rättshandling men att konsumenten ges en möjlighet att under en begränsad tid (14 dagar) ge en viljeförklaring om att denne vill frånträda avtalet. Ångerrätten har beskrivits som en resolut villkorad bundenhet (se prop. 1971:86 s 21.).

Ångerrätten ska inte blandas ihop med öppet köp. Även om avtal med öppet köp innebär att konsumenterna besitter en resolut villkorad bundenhet, är öppet köp inte något som regleras i lag. Utan detta är något som avtalas mellan konsumenten och näringsidkaren. Det är med andra ord frivilligt för en näringsidkare att erbjuda öppet köp.

När varan eller tjänsten anses ha kommit i konsumentens besittning beror på om det är en vara eller tjänst. När det gäller varor anses varan ha kommit konsumenten i besittning när denna har tagits om hand av konsumenten eller har lämnats till någon som handlar på konsumentens vägnar. Denna innebörd av besittning, vad gäller varor härstammar från reglerna i konsumentköplagen. Om varan levereras till postombud anses den inte vara i konsumentens besittning förrän konsumenten hämtat ut varan. När det gäller tjänster börjar ångerfristen att löpa från den dag då konsumenten ingick avtalet om tjänsten.

I distansavtalslagen kan man utläsa att konsumenten ska lämna ett meddelande till näringsidkaren för att få utöva sin ångerrätt. Det finns inte stadgat någonstans att konsumenten behöver nå upp till några speciella formkrav när det gäller konsumentens meddelande. Konsumenten kan till exempel använda sig av det standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats. Detta är inget krav, utan det räcker med att konsumenten lämnar ett meddelande, skriftligt eller muntligt, inom ångerfristen för att utöva sin ångerrätt.

Distansavtalslagen reglerar även hur en näringsidkare ska lämna information om ångerrätten. I fall där näringsidkaren inte har uppfyllt detta krav, har det ansetts skäligt att konsumenten ska ges ett års ångerrätt. Detta framgår bland annat av ett avgörande från hovrätten (RH 2010:83), där en konsument ingått avtal med en näringsidkare över telefon. Näringsidkaren ansågs inte ha upplyst konsumenten tillräckligt om dennes ångerrätt utan bara hänvisat till bestämmelsen om ångerrätt i distansavtalslagen, och konsumenten kunde därför åtnjuta ett års ångerfrist.

Företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter på internet behöver se över sina köpvillkor och ge tydlig information om bl.a. ångerrätten och ha ett system för hur ånger ska hanteras.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw