Konsumentskyddets GDPR – tuffare påföljder vid överträdelser av marknadsföringslagen

”New Deal for Consumers” eller Konsumentskyddets GDPR är ett konsumentskyddsdirektiv som antagits och syftar till att stärka EU:s konsumentlagstiftning. De nuvarande nationella reglerna för påföljder skiljer sig i dagsläget inom unionen. För att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter kan utdöma effektiva, proportionella och avskräckande påföljder införs sanktionsavgifter som har en avskräckande effekt. Därför ska nivån för böter, genom nationell lag, fastställas till att högsta böter ska uppgå till en nivå som minst motsvarar fyra procent av näringsidkarens årliga omsättning (Dir. 2020:13).

Med grund i direktivet har Sverige genom statens offentliga utredning (SOU 2021:17) kommit med förslag på uppdaterade regler kring ett modernare konsumentskydd. Bland förslagen kring konsumentskydd behandlas bland annat sanktionen marknadsstörningsavgiften.

Marknadsstörningsavgiften är en sanktion som en näringsidkare kan åläggas att betala om näringsidkarens marknadsföring strider mot vissa bestämmelser i marknadsföringslagen, exempelvis gör vilseledande marknadsföring. Sanktionsbeloppet har uppgått till mellan tio tusen kronor upp till tio miljoner kronor, dock högst tio procent av näringsidkarens årsomsättning, enligt 31 § Marknadsföringslagen (2008:486).

Utredningen (SOU 2021:17) har dock kommit med ett nytt förslag till 31 § Marknadsföringslagen som slopar beloppsbegränsningen på tio miljoner kronor och enbart har kvar tio procent av näringsidkarens årsomsättning som högre gräns. Detta möjliggör för större sanktioner, i likhet med uppdateringen av beloppsgränser när GDPR kom.

Förenat med möjligheten till större sanktionsavgifter har utredningen (SOU 2021:17) föreslagit att marknadsstörningsavgiften inte ska begränsas till s.k. fortsatta överträdelser. Tidigare har det som huvudregel varit Konsumentombudsmannen som yrkat marknadsstörningsavgift medan näringsidkare har yrkat förbud mot fortsatt marknadsföring förenat med ett vites. Denna ändring gör att näringsidkare på ett mer tillgängligt sätt kan yrka på marknadsstörningsavgift vid överträdelser.

Värt att nämna är att marknadsstörningsavgiften enbart är en liten del av vad utredningen ”New Deal for Consumers”. En proposition ska komma senast den 28 november 2021 och att ikraftträdande ska ske senast den 28 maj 2022.

Hur ska konsumentskyddets GDPR hanteras?
Genom att se över rutiner, samarbeten och avtal, utbilda personal, skapa och använda ett grundläggande compliance-arbete för marknadsföringen, göra uppföljningar och att bevaka både lagstiftningsutvecklingen och marknaden.

För er som vill läsa mer om lagstiftningen kan hänvisas till Konsumentskyddsdirektivet – direktivet (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Katarina Ladenfors, partner & advokat – Advokatfirman MarLaw