Marknadsföringens regler & riktlinjer – samlingssida

Här har vi samlat marknadsföringsreglerade digitala riktlinjer, särskilt de som rör läkemedels-, alkohol och tobaksindustrin, reklam till barn, spelreklam samt online privacy, Dataskyddsförordningen/GDPR, livsmedel och direktmarknadsföring.
Vi ger även inblick i självreglerande regelverk för den digitala mediebranschen och marknadens överenskommelser enligt best praxis av olika slag som diskriminering, oetisk reklam och hur du ska annonsmärka influencer marketing och native advertising.

KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING

Konsumentverket - Marknadsföring

Samma konsumentskyddslagstiftning som gäller för kommersiell verksamhet i andra medier gäller även för online desktop och mobila enheter.

  • Reklam får inte vara vilseledande
  • Erforderliga upplysningar ska vara tydliga och klara
  • Full upplysning kan vara ett ”klick bort” när utrymmet är begränsat, men kommersiella meddelanden bör ändå märkas tydligt även i små utrymmen
  • Alla annonser måste ha en avsändare = Krav som näringsidkare gällande marknadsföring som de måste följa. Läs igenom de viktigaste på KOs hemsida:

Länk till Konsumentverket och Marknadsföringslagen


RIKTLINJER FÖR ANNONSERING AV LÄKEMEDEL

Läkemedelsverket

Läkemedelsreklam ska alltid vara aktuell, saklig och balanserad. Reklam för läkemedel får inte antyda andra användningsområden än de som det är godkänt för. Läkemedelsverket kontrollerar marknadsföring av läkemedel för att, i linje med allt vårt arbete, främja folk- och djurhälsan.
Läs mer på Läkemedelsverkets sida.

Det är till exempel förbjudet att:

  • marknadsföra läkemedel som inte har godkänts för försäljning
  • rikta marknadsföring av läkemedel till barn
  • rikta marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten (med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar).

Länk till Läkemedelsverket


ALKOHOLREKLAM

Konsumentverket

I Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter från 1 oktober 2016 är det särskilt avsnitt 4 Marknadsföring på internet som är av intresse för onlinebranschen (§4.1 – §4.6)

På webbplatsers startsida bör tydligt anges om de innehåller marknadsföring av
alkoholdryck. På de sidor som innehåller sådan marknadsföring bör den åldersgräns
som gäller för inköp av de där marknadsförda dryckerna tydligt anges.
Marknadsföring bör endast ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av
besökarna utgörs av personer över 25 år.
Annonser som är konstruerade för att dra till sig särskild uppmärksamhet, exempelvis pop-up annonser, får inte användas. Läs mer på Konsumentverkets sida.

Länk till Konsumentverkets författningssamling


REKLAM TILL BARN

Konsumentverket & ICC Reglerna

Föräldrar och/eller vårdnadshavare ska uppmuntras att delta i och/eller övervaka sina barns interaktiva aktiviteter.
Identifierande personuppgifter om individer som veterligen är barn får endast lämnas ut till tredje man efter förälders/målsmans samtycke och om det är tillåtet enligt lag. Som tredje man räknas inte den som endast tillhandahåller support för drift av webbplatser och som inte använder eller lämnar ut barns personuppgifter för något annat ändamål.
Webbplatser för produkter med åldersgräns, som t.ex. alkohol, tobak eller speltjänster, ska ha funktioner som begränsar tillträdet för minderåriga.
Digital marknadskommunikation som riktas till barn i en viss åldersgrupp ska vara lämplig och passande för dessa barn.
Tv-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år.
Om svenska tv-kanaler sänder från andra länder, så kan de kringgå den svenska lagstiftningen, då andra regler gäller.

ICC:S Regler för Reklam & Marknadskommunikation – Reklamombudsmannens prövningsgrund

Hallå Konsument – Regler för reklam till barn


SPELLAGEN OCH MARKNADSFÖRING

Statens reglering av spel

Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring får inte särskilt rikta sig till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare.
Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

Länk till Regeringens Den nya spellagen i korthet
Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp


DISKRIMINERANDE OCH ANNAN OETISK REKLAM

Reklamombudsmannen - RO

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, råd i marknadsföringsetiska frågor samt verka genom information, utbildning och vägledning.

RO:s och RON:s uppgift är att arbeta för hög etisk nivå i kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Både privatpersoner och företag kan anmäla reklam till RO.

Länk till Reklamombudsmannens hemsida


RIGHT TO BE FORGOTTEN – RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD

EU-Lagstiftning - GDPR Artikel 17

EU-lagstiftning Right to be forgotten eller på svenska Rätten att bli bortglömd.
Det betyder att: EU-medborgare kan begära att
sökmotorer tar bort länkar till sidor som anses
privata, även om själva sidorna är kvar på internet.

På be­gäran av privat­­personer måste sökmotorer ta bort från sin indexkoppling till oriktig, ovid­kommande eller för­åldrad information om personen. Det inne­bär att informationen får finnas kvar på hos sökmotorn, men att den inte får komma upp om man söker på personens namn. Detta kallas på engelska för delisting.
Samma information kan däremot fortfarande komma upp vid andra sökningar.
– Idén om rätten att bli bortglömd uppstod i Frankrike.

Länk till EU-GDPR – Right to be forgotten


GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

GDPR - Skydd av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL).  Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida, tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige.

Länk till Integritetsskyddsmyndigheten IMY och mer info om GDPR


DIREKTMARKNADSFÖRING

Etiska regler för Direktmarknadsföring

Datadriven marknadsföring eller direktmarknadsföring adresserad eller oadresserad har en Svensk Branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring från Swedma. Det finns även etiska regler. Branschkoden syftar till att säkerställa ett ansvarsfullt uppträdande inom det svenska näringslivet genom att ge erforderligt skydd för den personliga integriteten i samband med marknadsföring. Branschkoden omfattar marknadsföring riktad till konsumenter (B2C).

Länk till Swedma för etiska och juridiska dokument


ANNONSMÄRKNING AV DIGITAL REKLAM I OLIKA KANALER

Annonsmärkning - Vad gäller?

Som annonsör har du ansvar för att den marknadsföring du utför är korrekt utmärkt. Annonsmärkningen ska, i enlighet med marknadsföringslagen, ske direkt och ha en tydlig avsändare. 

För Influencer Marketing – IAB Sverige Best Practice Guide (sidan 11) Länk

För Native Advertising – IAB Sveriges Best Practice Guide (sidan 5-6) Länk
För Native Advertising – TU Rekommendation för Reklamidentifiering Länk


E-HANDEL OCH LIVSMEDEL

Livsmedelsverket om Marknadsföring

Kontroll av marknadsföringslagen och e-handelslagen. Livsmedelskontrollen kontrollerar bland annat att informationen som lämnas i samband med att ett livsmedel erbjuds till försäljning uppfyller de informationskrav som ställs på distansförsäljning. Livsmedelsverket Länk

Livsmedelsverket har också information om marknadsföring och kostråd, alkoholhaltiga dryger, allergi, vegetariskt, animaliskt mm Länk